دانلود تحقیق رسانه و نظریات مرتبط با وسایل ارتباط جمعی با فرمت ورد

دانلود تحقیق رسانه و نظریات مرتبط با وسایل ارتباط جمعی با فرمت ورد

دانلود تحقیق رسانه و نظریات مرتبط با وسایل ارتباط جمعی با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی رسانه و نظریات مرتبط با وسایل ارتباط جمعی با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات34
حجم104/246 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی رسانه و نظریات مرتبط با وسایل ارتباط جمعی با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب

نظریه های مرتبط با ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ جمعی

نظریه برجسته سازی

2-2 دیپلماسی رسانه ای

2-3خبرگزاریها و وب سایتهای خبری

2-4نقش های متفاوت رسانه ها

2-4-1کدام رسانه ، کدام توسعه

2-4-2رسانه حكومت و حفظ ارزش‌های مطلوب

2-5 پیدایش خبرگزاری ها

2-6وب سایت های خبری

2-7 پیشینه پژوهش

2-7-1 مطالعات مرتبط با روابط رسانه‌ها و حكومت‌ها

2-7-2مطالعات درخصوص نقش خبرگزاری‌ها

2-7-3 مطالعات مرتبط با تاثیرگذاری خبرگزاری ها

منابع

ﺩﺍﻧﺸــﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓﺁﺛﺎﺭﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻣﻬﻢ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺣﺎﺿﺮﺑﻪﭘﺬﻳﺮﺵﻧﻈﺮﻳﻪ «ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ» ﻧﺸﺪﻧﺪ. ﻳﻜی ﺍﺯﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻭﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮﻳﻪﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﺭﺗﻤﻨــﺪ، ﭘﻴﺪﺍﻳﺶﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺳــﺎﻧﻪﺍیﻧﻮﻳﻦ،ﺩﺭﺩﻫﻪﻫﺎی 1950 ﻭ 1960 ﺑﻮﺩ ﻛﻪﺍﺯﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎیﻗﺒﻠیﺟﺬﺍﺏﺗﺮﻭﭘﺮﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺮﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣی ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣیﺷﻮﺩ.ﺍﻟﮕﻮی ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺭﺍ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭﺍﻟﻴﺰﺍﺑﺖ ﻧﻮﺋﻞ ﻧﺌـﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭﻣﻘـﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩﺑﻪﻧﺎﻡ «ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺑﻪﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ» ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩ. (1973) ﻧﻈﺮﻳﻪﻣﺎﺭﭘﻴﭻ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻭ، ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻗـﺪﺭﺗـﻤﻨﺪ ﺭﺳـﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻘـﺖ ﻣی ﻛﻨﺪ (ﺳــﻮﺭﻳﻦ و تانکارد، 405:1381). ﺧﻼﺻــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪﺩﺭﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻋﻮﺍﻣــﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳی ﺩﺭﺍﻳﺠﺎﺩﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺮﺗﺮی ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ. ﺩﺭﻣﺮﺣﻠﻪﺩﻭﻡ، ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻓﺮﺩی ﻣﻬﻤﺘﺮﻗﻠﻤﺪﺍﺩﻣی ﺷــﺪﻧﺪ ﻭ ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺍﺳﭗ،ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳی ﻭﻓﺮﺩی ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷــﺪﻧﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻭﻝ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺭﺍ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻠﻘی ﻣی ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻳﺎﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎی ﭘﮋﻭﻫﺸــی ﻣﺘﻌﺪﺩی ﻛﻪ ﻃی ﺣﺪﻭﺩﻧﻴﻢ ﻗﺮﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶﺩﺭﻣﻮﺭﺩﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺟﻤﻌی ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪﭘﺎﺳــﺨﻬﺎیﻣﺘﻔﺎﻭﺗی ﺑﺮﺍیﭘﺮﺳﺶﺑﻪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺛﺮﻫﺎیﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺟﻤﻌی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.


"

دانلود تحقیق رسانه

تحقیق رسانه doc

تحقیق کامل رسانه

تحقیق درباره رسانه

تحقیق رسانه با فرمت ورد

تحقیق درمورد رسانه چیست

تحقیق دانش آموزی درباره رسانه

تحقیق دانشجویی درباره رسانه

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال