دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی صنایع نفت و گاز

دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی صنایع نفت و گاز

کتاب شامل:

فصل اول - راکتور

انواع راکتور

راکتورهای ناپیوست Batch

راکتورهای نیمه پیوسته Semi Batch

راکتورهای مخلوطشونده CSTR

راکتورهای لوله ای Tubular Plug

راکتورهای بستر ثابت Fixed Bed Reactor

راکتورهای بستر سیال Fluidized Bed Reactor

مزایا و معایب بسترهای سیال برای عملیات صنعتی

عملکرد راکتور

غلظت راکتور

دمای راکتور

واکنشهای گرماگیر

واکنشهای گرمازا

فشار راکتور

فاز راکتور

بررسی راکتورهای پلیمریزاسیون

انواع راکتورهای پلیمریزاسیون

تعاریف و بیان تفاوتها

بررسی مشکلات فرایند پلیمریزاسیون

افزایش ویسکوزیته

حرارت زایی

طراحی راکتور

فصل 2 – برجها

Towers

شرح و توصیف

تقطیر

عوامل موثر بر تقطیر

میزان مایع برگشتی

شرایط خوراك ورودی

جذب و دفع

استخراج

برجهای تقطیر Distillation Columns

برجهای سینیدار

سینیهای غربالی Sieve Tray

سینیهای دریچهای Valve Tray

سینیهای فنجانی Bubble Cap Tray

برجهای پرشد Packed Bed Tower

کاربرد برجهای تقطیر

مشکلات موجود در برجهای تقطیر

انواع برجهای استخراج

دستگاههای مخلوط کننده ته نشین کننده MixerSettlers

برجهای استخراج پاششی و پرکن Spray and packed extraction towers

برجهای دارای سینی مشبک Plate Tower

برجهای استخراج صفحهای Baffle tower

برجهای استخراج همزن دار

استخراج کننده CM

تماس دهنده استخراج کننده با دیسک چرخان RDC

ستونهای ضربهای Pulsed Columns

دستگاههای گریز از مرکز Centrifugal Extractors

کاربرد برجهای استخراج

مشکلات موجود در برجهای استخراج

برجهای جذب و دفع گاز

مشکلات موجود در برجها

فصل 3 - مبدلهای حرارتی Heat Exchangers

شرح و توصیف

تقسیم بندی مبدلها

تقسیم بندی بر اساس خصوصیات سیالهایی که در مبدلها جریان دارد

تقسیم بندی بر اساسشکل ساختمانی

مبدلهای لولهای Tubular Heat Exchanger

معایب مبدلهای لوله ای

مبدلهای پوسته و لوله Shell & Tube Heat Exchanger

مزایای اینگونه مبدلها

قسمتهای اصلی این مبدلها

انتخاب محل عبور سیال ها

رسوب مبدلها Fouling

تمیز کردن و نگهداری از مبدل Cleaning & Maintenance

مبدلهای صفحهای Plate heat exchanger

امتیازات و کاربردها

معایب

مبدلهای پره دار Fin Heat Exchangers

فصل چهارم - ظرف تبخیر ناگهانی

Flash Drums

شرح و توصیف

انواع ظروف تبخیر ناگهانی

کاربرد ظروف تبخیر ناگهانی

عیوب ظروف تبخیر ناگهانی

فصل پنجم - پمپ

Pump

شرح و توصیف

تقسیم بندی پمپها

پمپهای سانتریفوژ

تقسیم بندی و انواع پمپ سانتریفوژ

شرایط عملکرد غیر عادی پمپ

پمپهای جابجایی مثبت

تقسیم بندی انواع پمپهای جابجایی مثبت

نحوه کار پمپها در سیستم

فصل ششم – مخلوط کننده

Mixer

شرح وتوصیف

پره

انواع اختلاط

مخازن همزن دار Stirred Tanks

انواع پره ها

برخی مفاهیم مهم در ارتباط با مخازن همزندار

و نحوه پیشگیری از آن Vortex تولید گرداب

اختلاط در طول جریان یا همزن ایستا

فصل هفتم - اکسترودر

Extruder

دسته بندی اکسترودرهای متداول

مشخصه های عمومی اکسترودر تک ماردونه

چگونگی جریان Mechanism of flow

مشخصه های عمومی اکسترودر دوماردونه

روشهای شکل دهی با استفاده از اکسترودر

فصل هشتم - شیر

Valve

تقسیم بندی انواع شیرها

تقسیم بندی شیرها از نظر کاربرد و عملکرد

شیرهای قطع و وصل onoff

شیرهای کنترل جریان Flow control

شیرهای انحرافی Divert flow

شیرهای قطع و وصل دو مرحله ای Tow stage shutoff

شیرهای مخلوط کننده Blending

شیرهای خطی Linear

شیرهای کشویی Gate valve

شیرهای گلوب Globe valve

شیرهای زاویها Angle valve

شیرهای دیافراگمی Diaphragm valve

شیرهای پینچ Pinch valve

شیرهای چرخشی Rotary valve

شیرهای استوانهای Plug valve

شیرهای گلولهای Ball valve

شیرهای پروانها Butterfly valve

سایر شیرها

شیرهای یکطرفه Check valve

شیرهای اطمینان Safety valve

فصل نهم - فیلترها

Filters

انواع فیلترها

فیلترهای اتمسفریک

فیلتر پرس

فیلتر پوسته و لایه

فیلترهای خلاء

فیلترهای سانتریفوژی

عیوب و موارد عدم مطلوب بودن فیلترها

فصل دهم - تبخیر کننده فیلمی

Film Evaporator

خصوصیات مایع

تبخیرکننده های یکمرحله ای و چندمرحله ای

انواع تبخیرکننده

تبخیرکننده فیلمی

تبخیرکننده با فیلم پایین رونده Falling Film

تبخیرکننده های با فیلم بالارونده Rising Film

تبخیرکننده های با فیلم نازك Thin Film

فصل یازدهم - برجهای خنک کننده

Cooling Towers

تقسیم بندی انواع برجهای خنک کننده

برجهای خنک کن طبیعی

برجهای خنک کن طبیعی مدار بسته خشک

برجهای خنک کن طبیعی مدار باز تر

برجهای خنک کن مکانیکی

برجهای خنک کن مکنده

خصوصیات برجهای خنک کن

خصوصیات برجهای خنک کن مدار باز

کنترل پارامترها

خصوصیات سیستم خنک کن مدار بسته

مشکلات عملیاتی برجهای خنک کننده

خوردگی

جلوگیری از خوردگی

رسوب

منابع ایجاد رسوب

انواع رسوب

میکروارگانیسمها

کنترل میکروارگانیسمها در برجهای خنککننده

کفکردن

فصل دوازدهم - غربال

Screen

غربال کردن

موارد استفاده غربالها

انواع غربال

غربالهای ساکن

غربال گریزلی Grizzly

غربال ساکن شیبدار

غربالهای متحرك

غربال نوسانی Vibrating Screen

غربال گردان Trommel screen

مشکلات غربالها Rotating

فصل سیزدهم - جوش آورها

Boilers

تقسیم بندی جوش آورها

جوش آورهای Fire tube

مزایای جوش آورهای فایر تیوب

معایب جوش آورهای فایرتیوب

جوش آورهای Water tube

مزایا و معایب جوش آورهای واترتیوب

کنترل وکاربرد جوش آورها

فصل چهاردهم - جدا کنندههای سیکلونی

Cyclones

انواع سیکلونها

موارد کاربرد سیکلونها

عیوب و موارد عدم مطلوب بودن سیکلونها

فصل پانزدهم- خنک کننده های هوایی

مبدلهای هواخنک

Aircooled Heat Exchangers

ابعاد مبدلهای خنک کننده هوایی

انواع مبدلهای خنک کننده هوایی

کارکرد و تنظیم دستگاه با تغییرات دمای هوا

مشکلات مبدلهای خنک کننده هوایی

فصل شانزدهم - کمپرسورها

Compressors

انواع کمپرسورها

کمپرسورهای سانتریفوژ Centrifugal compressors

مزایای کمپرسورهای سانتریفوژ

معایب کمپرسورهای سانتریفوژ

کمپرسورهای جریان محوری Axial Flow compressors

معایب کمپسورهای جریان محوری

کمپرسورهای رفتو برگشتی Reciprocating Compressors

مزایای کمپرسورهای رفت و برگشتی

معایب کمپرسورهای رفت و برگشتی

موارد و نکات مهم درکاربرد کمپرسورها

فصل هفدهم - انواع کنترلر

Controllers

سیر تحولات سیستمهای کنترلی

طراحی کنترلر

تنظیم کنترلر

روشهای مهم در طراحی کنترلر

سیستم مدار بسته Closed loop system

خطا بر حسب زمان

کنترل پیشخور Feed Forward

کنترلر Feed Forward/Feed Back

انواع کنترلر

کنترل زنجیره ای Cascade

دوره‎ ‎آموزشی‎ ‎تجهیزات‎ ‎فرآیندی

فصل اول راکتور

انواع‎ ‎راکتور

راکتورهای‎ ‎ناپیوست‎ Batch ‎

راکتورهای‎ ‎نیمه‎ ‎پیوسته‎ Semi Batch ‎

راکتورهای‎ ‎مخلوطشونده‎ CSTR ‎

راکتورهای‎ ‎لوله‎ ‎ای‎ Tubular Plug ‎

راکتورهای‎ ‎بستر‎ ‎ثابت‎ Fixed Bed Reactor ‎

راکتورهای‎ ‎بستر‎ ‎سیال‎ Fluidized Bed Reactor ‎

مزایا‎ ‎و‎ ‎معایب‎ ‎بسترهای‎ ‎سیال

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال