شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك: پژوهشی در چهارچوب واج‌شناسی جزءمستقل

شبكه قواعد واجی در گویش لری اندیمشك: پژوهشی در چهارچوب واج‌شناسی جزءمستقل

زبان پدیده‌ای پویا و در حال تغییر است. گویش لری نیز كه یكی از گویش‌های زبان‌های جنوب غربی ایران می‌باشد از این قاعده مستثنی نیست. گویش لری خود به زیر مجموعه‌هایی تقسیم می­شود كه هر كدام با گونه‌های دیگر تفاوت‌هایی دارد. به دلیل همین تفاوت‌های گویشی پژوهش­گر مطالعه­ی خود را به گویش لری شهر اندیمشك محدود كرده است. حتی در شهر اندیمشك نیز گویش سخنگویان هر طایفه با طایفه دیگر تفاوت‌های آوایی اندكی دارد كه در این تحقیق از آن‌ها چشم پوشی شده است، زیرا در غیر این صورت می‌بایست این تحقیق در مورد یك طایفه مشخصی انجام می‌گرفت و حیطه‌ی مطالعه محدودتر می‌شد. در رابطه با گویش لری به طور كلی تاكنون پژوهش‌های زبانی اندكی انجام گرفته است و بر روی گویش لری اندیمشك تا آنجا كه نگارنده تحقیق كرده است كار زبان­شناختی صورت نگرفته است.

در این پایان­نامه سعی بر آن است كه نظام آوایی گویش لری اندیمشك براساس نظریه‌ی واج­شناسی جزءمستقل مورد بررسی قرار گیرد و پس از تعیین همخوان‌ها و مصوت‌ها براساس آواشناسی نوین به توصیف تك تك اصوات گفتاری این گویش بپردازیم. توصیف همخوان‌های گویش از نظر جایگاه تولید، شیوه‌ی تولید و واك‌داری و توصیف واكه‌ها براساس آن بخش از زبان كه در امر تولید واكه دخیل است، ارتفاع زبان و گردی لب‌ها صورت می‌گیرد. همچنین ساخت هجایی و خوشه‌های آغازی و پایانی مورد بررسی قرار می‌گیرند و چگونگی توزیع همخوان‌ها در هجا مورد بررسی قرار گرفته و مشخص می‌شود كه آیا همخوان‌ها در هجا دارای توزیع كامل هستند یا ناقص. در آخر به فرایندهای آوایی موجود كه صورت واجی را به صورت آوایی تبدیل می‌كنند، پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1 درآمد

1-2 بیان مسئله

1-3 هدف و اهمیت موضوع

1-4 پرسش­های پژوهش

1-5 فرضیه­های پژوهش

1-6 گستره‌ی پژوهش

1-6-1 گستره‌ی جغرافیایی

1-6-2 گستره­ی زبانی

1-6-2-1 گویش­های مختلف زبان لری

1-7 تحولات تاریخی لرستان

1-7-1 سابقه تاریخی شهر اندیمشك

1-8 وجه تسمیه­ی واژه­ی "لر"

1-9 روش گردآوری داده­ها و تدوین پیكره

1-9-1- جامعه­ی آماری

فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش

2-1 پیشینه­ی نظری پژوهش

2-1-1 درآمد

2-1-2 واج­شناسی زایشی معیار

2-1-3 واج­شناسی جزءمستقل

2-1-4 تناوب­های مختصه­ای و بازنمایی­های زیرین

2-1-4-1 مشاهده­یPR و كشف تناوب­های مختصه­ای

2-1-4-2 كشف UR

2-1-4-2-1 شواهد درون پیكره­ای

2-1-4-2-2 معیارهای روش­شناختی پنج گانه­ی كشف بازنمایی زیرین

2-1-4-2-3 شواهد برون پیكره­ای

2-1-4-3 تبیین رابطه­ی UR و PR

2-1-4-4 تبیین اشتقاق­های واجی و برهم­كنش­های بالقوه­ی قاعده­های واجی

2-1-5 روش­شناسی انگاره­ی جزءمستقل

2-1-6 هندسه­ی مختصه­های واجی

2-2 پیشینه­ی توصیفی پژوهش

2-2-1 درآمد

2-2-2 آثار برخی پژوهشگران پیرامون گونه­ی لری.................................................

2-2-2-1 گرامی (1371)

2-2-2-2 احمدی نرگسه (1375)

2-2-2-3 بخشیان فر (1375)

2-2-2-4 میرزایی (1379)

2-2-2-5 مكینون (2002)

2-2-2-6 آنونبی (2003)

2-2-3 برخی مطالعات هم سو پیرامون دیگر گویش­های ایرانی

2-2-3-1 پرمون (1375).......................................................................

2-2-3-2 نقش بندی (1375)...............................................

2-2-3-3 پرمون (1380).......................................................

2-2-3-4 پرمون (1381)...................................................

2-2-3-5 محمدی (1382)..............................................................................

2-2-3-6 مهاجرین كرمانی (1382)...........................................................

2-2-3-7 سوهانی (1383)..........................................................

2-2-3-8 رستمی (1383)........................................................................

2-2-3-9 ناطوری (1383)...............................................................................

فصل سوم: آواشناسی لری اندیمشك

3-1 درآمد.......................................................................

3-2 توصیف آوایی همخوان­های لری اندیمشك...........................................

3-2-1 همخوان­های انفجاری.......................................................................

3-2-1-1 انفجاری­های دولبی..................................................................................

3-2-1-2 انفجاری­های دندانی-لثوی......................................................................

3-2-1-3 انفجاری­های نرم­كامی....................................................................

3-2-1-4 انفجاری­های ملازی.........................................................

3-2-1-5 انفجاری­های چاكنایی....................................................

3-2-2 همخوان­های خیشومی ...................................................................................

3-2-2-1 خیشومی­های دولبی..................................................................

3-2-2-2 خیشومی لبی-دندانی..............................................

3-2-2-3 خیشومی­های لثوی...........................................

3-2-2-4 خیشومی­های نرم­كامی.................................................

3-2-2-5 خیشومی ملازی.............................................................

3-2-3 همخوان­های لرزان....................................................................

3-2-3-1 لرزان­های لثوی....................................................

3-2-4 همخوان­های زنشی..................................................................

3-2-4-1 زنشی­های لثوی............................................................................................

3-2-5 همخوان­های سایشی..........................................................................................

3-2-5-1 سایشی­های ..................................................

3-2-5-2 سایشی­های لثوی..................................

3-2-5-3 سایشی­های لثوی-كامی.....................................................

3-2-5-4 سایشی­های ملازی.................................................................

3-2-5-5 سایشی­های چاكنایی...............................................................

3-2-6 ناسوده­ها/ نیم­واكه­ها/ غلت­ها.........................................................

3-2-6-1 ناسوده­های كناری لثوی.....................................................................

3-2-6-2 ناسوده­های سخت­كامی/ غلت­های افراشته­ی پیشین ........................................

3-2-6-3 ناسوده­های نرم­كامی (لبی شده)...................................................

3-2-7 همخوان­های انفجاری-سایشی...................................................................

3-2-7-1 انفجاری-سایشی­های لثوی-كامی..........................................

3-3 توصیف آوایی واكه­های لری اندیمشك.................................................

3-3-1 واكه­های پیشین..............................................................................

3-3-1-1 واكه­های افراشته­ی پیشین ...........................................................

3-3-1-2 واكه­های نیمه افراشته­ی پیشین.................................................

3-3-1-3 واكه­های افتاده­ی پیشین...................................................................

3-3-2 واكه­های مركزی............................................................................

3-3-2-1 واكه­های نیمه افراشته­ی مركزی..................................................

3-3-3 واكه­های پسین..........................................................................

3-3-3-1 واكه­های افراشته­ی پسین.............................................

3-3-3-2 واكه­های نیمه افراشته­ی پسین........................

3-3-3-3 واكه­های افتاده­ی پسین....................................

3-4 جدول­های واج­گونه­های همخوانی و واكه­ای.............

3-5 معرفی پیش فرضیه­ای ساختمان هجا در گویش لری اندیمشك..........

فصل چهارم: رویكردی غیرخطی به نظام آوایی لری اندیمشك

4-1درآمد............................................................................................

4-2شیوه‌ی ارائه پیكره‌ها و فرایندهای واجی..............................

4-3فرایندهای واجی.......................................................................................

4-3-1خیشومی شدگی...............................................................................

4-3-1-1تبیین غیرخطی................................................................................

4-3-1-2 اشتقاق‌های غیرخطی......................................................................

4-3-2لبی شدگی.......................................................................................

4-3-2-1تبیین غیرخطی.........................................................................

4-3-1-2 اشتقاق‌های غیرخطی......................................................

4-3-2واك­رفتگی.............................................................................

4-3-3-1تبیین غیرخطی.................................................................................

4-3-3-2اشتقاق‌های غیرخطی...............................................................

4-3-4 زنشی شدگی.................................................................................

4-3-4-1تبیین غیرخطی..................................................................

4-3-4-2 اشتقاق‌ها­ی غیرخطی.....................................................

4-3-5پیش نرم‌كامی شدگی........................................................

4-3-5-1تببین غیرخطی...................................................................

4-3-5-2 اشتقاق‌های غیرخطی...............................................................

4-3-6فراگویی ناقص....................................................................................

4-3-6-1تبیین غیرخطی....................................................................

4-3-6-2 اشتقاق‌های غیرخطی..........................................................

4-3-7همگونی در جایگاه خیشومی‌ها......................................

4-3-7-1تبیین غیرخطی.........................................................

4-3-7-2 اشتقاق‌های غیرخطی................................................

4-3-8كشش جبرانی.............................................................................

4-3-8-1تبیین غیرخطی................................................................

4-3-8-2اشتقاق‌های غیرخطی...............................................

4-3-9قلب........................................................................................

4-3-9-1تبیین غیرخطی.......................................................

4-3-9-2 اشتقاق‌های غیرخطی..............................................

4-3-10حذف انفجاری دندانی- لثوی بی واك...............

4-3-10-1 تبیین غیرخطی.......................................................

4-3-10-2اشتقاق‌های غیرخطی.............................................................

4-3-11واكه كاهی.................................................................................

4-3-11-1 تبیین غیرخطی.......................................................................

4-3-11-2 اشتقاق‌های غیرخطی...........................................................

4-3-12حذف خیشو می لثوی پایانی.........................................................

4-3-12-1 تببین غیرخطی.............................................................

4-3-12-2اشتقاق‌های غیرخطی............................................

4-3-13حذف انفجاری دندانی- لثوی واك‌دار.......................................................

4-3-13-1 تبیین غیرخطی..................................................................

4-3-13-2اشتقاق‌های غیرخطی....................................................................................

4-3-14تغییر كیفیت واكه تاریخی..............................................................

4-3-14-1 تبیین غیرخطی.......................................................

فصل پنجم: نتیجه ­گیری

5-1 درآمد....

5-2 دست­آوردهای پژوهش.....

5-3 پیشنهادها.........................

كتاب­نامه‌ی فارسی.........

كتاب­نامه‌ی انگلیسی...

واژه­نامه‌ی فارسی به انگلیسی

واژه­ نامه‌ی انگلیسی به فارسی

شبكه قواعد واجی

گویش لری

اندیمشك

واج‌شناسی جزءمستقل

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال