جزوه فلسفه جغرافیا رشته جغرافیا

جزوه فلسفه جغرافیا رشته جغرافیاتوضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع
آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست
ها با پاسخ های تشریحی با فرمت وردفصل اول: انديشه هاي نو
در فلسفه جغرافيا
مفهوم جغرافيا

تقريباً 2300 سال، قبل، براي اولين بار، اراتوستن، كلمه جغرافيا را بكار برد و از
جغرافيا چنين تعريفي ارائه داد: "مطالعه زمين، به عنوان جايگاه انسان".
بعد از گذشت 2300 سال هنوز هم اين تعريف با مختصر تغييري در تعاريف جديد جغرافيا
به كار گرفته ﻣﯽ¬شود. چنان كه در سال 1981، پيتر هاگت، جغرافيا را، مطالعه سطح
سياره زمين، به منزله فضايي كه در داخل آن جمعيت انساني زندگي ﻣﯽ¬كند، تعريف
ﻣﯽ¬كند. برابر اين تعريف، جغرافيا، با انسان آغاز ﻣﯽ¬شود و در واقع عمر جغرافيا
همزاد با عمر انسان بوده است و بدون فعاليت‏ﻫﺎ و رفتارهاي انساني در سطح زمين، علم
جغرافيا وجود نخواهد داشت
.


ـ كلمه جغرافيا با
شناخت جمله ((مردم در كجا زندگي ﻣﯽ¬كنند)) عينيت ﻣﯽ¬يابد. بدین سان کلمه
"كجا" به مكان¬ﻫﺎﯼ موجود در سطح زمين اطلاق ﻣﯽ¬شود و زندگي نيز به
پراكندگي و تراكم مردم اطلاق ﻣﯽ¬شود. بعد از اين دو، مفهوم اين سؤال مطرح ﻣﯽ¬شود
((كه مردم چگونه زندگي ﻣﯽ¬كنند؟)) كه در ماهيت اين گزاره عوامل (فضا و زمان) نهفته
است
.

در هم تنيدگي
پديده¬ﻫﺎي طبيعي و انسان ساخت كه در سطح زمين پديدار ﻣﯽ¬شوند، هسته و علت وجودي
علم جغرافيا را سبب ﻣﯽ¬گردند
.
پس بازيگران اصلي
فضاي جغرافيايي، نه طبيعت و نه تنها انسان ﻣﯽ¬باشد، بلكه در هر فضاي جغرافيايي،
طبيعت و جامعه در توليد فضا و مكان هر يك به ميزان توانايي خود، سهمي را به خود
اختصاص داده¬اند
.


تأثيرات متقابل
ساختار جامعه و محيط كه حاصل آن، در هم تنيدگي پديده¬ﻫﺎ در سطح زمين و شكل¬گيري
فضاهاي جغرافيايي است. از نظر گريفيت تيلور ﻣﯽ¬تواند سه نوع جغرافيا را مطرح سازد
:

1)
جئوكراتيك: كه در اين
نوع جغرافيا، طبيعت، نقش عمده¬اي در تعيين نوع زندگي بازي ﻣﯽكند
.

2)
تئوكراتيك: در اين
نوع جغرافيا، يك نوع خدانگري در همه پديده¬ﻫﺎ مورد توجه ﻣﯽ¬باشد
.

3)
وي ـ اوكراتيك، اين
نوع جغرافيا، در مقابل جئوكراتيك و تئوكراتيك قرار ﻣﯽ¬گيرد و چنين استدلال ﻣﯽ¬شود
كه محيط يك مقدار امكاناتي را در اختيار انسان قرار ﻣﯽ¬دهد و بهره¬گيري از امكانات
محيطي به انتخاب جامعه انساني بستگي دارد
.تعاريف علم جغرافيا

ـ هدف جغرافيا،
مطالعه زمين به ويژه سطح زمين و بخش¬ﻫﺎﯼ آن است. (برنارد و ارنيوس
)

ـ جغرافيا، به منزله
علم همبستگي بين علوم طبيعي و پژوهش¬ﻫﺎﯼ انساني است. (فردريك راتزل
)

ـ جغرافيا، علم
مكان¬هاست. (ويدال دوبلاش
)


ـ جغرافيا، افتراق
مكاني زمين را به عنوان زيستگاه انسان مورد مطالعه قرار ﻣﯽ¬دهد (ريچارد هارتشون
)

ـ جغرافيا، راهبرد
انسان، فضا و منابع ﻣﯽ¬باشد. (اسپايكمن
)


ـ جغرافيا، عبارتست
از روابط متقابل انسان، تكنيك، مديريت محيط (محمد حسين پاپلي يزدي
)

مجموعه تست

1
ـ كدام دانشمند براي
اولين بار مفهوم «فيزيك اجتماعي» را مطرح ساخت؟


الف) اگوست كنت

ب) جان استوارت

ج) ريچارد چورلي

د) ويليام وارنتر

2
ـ كدام عبارت مفهوم
پارادايم را ﻣﯽ¬رساند؟


الف) الگو ـ سرمشق

ب) فلسفي ـ سياسي

ج) فضا ـ موقعيت

د) روش شناسي ـ تبيين


3
ـ بازيگر و معمار
فضاي جغرافيايي كدام است؟


الف) نيروي انساني

ب) طبيعت

ج) سرمايه

د) تكنيك

4
ـ كدام يك از موارد
زير از نظريه¬پردازان مكتب جبرگرايي هستند؟


الف) هانتينگتون، آلن
چرچيل سمپل


ب) ادوين دكستر

ج) ويدال دولابلاش،
راتزل


د) راتزل، ماركس دريو


5
ـ پست مدرنيسم به
معني كدام است؟


الف)
تجددگرايي ب) فردباوري
غربي


ج) فرا
نوگرايي
د) ضديت با نوگراييپاسخ مجموعه تست1- گزینه (الف) صحیح است.2- گزینه (الف) صحیح است.3- گزینه (ج) صحیح است.4- گزینه (الف) صحیح است.5- گزینه (ج) صحیح است.

دانلود جزوه فلسفه جغرافیا

دانلود جزوه

فلسفه جغرافیا

رشته جغرافیا

دانلود

جزوه فلسفه جغرافیا

کسب درآمد اینترنتی

کسب درآمد از اینترنت

فروشگاه فایل

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال