پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد،
فرمت فایل : word قابل ویرایش.
تعداد صفحات : 8

تعداد سوالات پرسشنامه : 29


قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :

آزمون
شادکامی آکسفورد دارای29 مادهاست و میزان شادکامی فردی را می سنجد.پایه
نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی است است(آنها به
منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم
دانسته اند:فراوانی ودرجه عاطفه مثبت،میانگین سطح رضایت در طول یک دوره
ونداشتن احساس منفی)این آزمون در سال 1989توسط مایکل آرگایل وبراساس
پرسشنامه افسردگی بک(BDI،1976)ساخته شده است.21عبارت از عبارات این
پرسشنامه ازBDIگرفته شده ومعکوس گردیده ویازده پرسش به آن اضافه شده است
تا سایر جنبه های سلامت ذهنی را پوشش دهد.مانند آزمون افسردگی بک هر گویه
پرسشنامه شادکامی دارای چهار گزینه است که آزمودنی باید بر طبق وضعیت فعلی
خودش یکی از آنها را انتخاب نماید.امروزه به طور گسترده ای از این آزمون در
پژوهش های مربوط به شادکامی استفاده می شود.
ویژگی های روانسنجی
الف)خارجی
آرگایل
وهمکاران پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونباخ
90/0وپایایی باز آزمایی آن را طی هفت هفته 78/0گزارش کرده اند.روایی همزمان
این پرسشنامه با استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره آنها43/0محاسبه
شدهمچنین از آنجایی که شادکامی دارای سه بخش :عاطفه مثبت،رضایت ونبود عاطفه
منفی دانسته شده،همبستگی این پرسشنامه با مقیاس عاطفه مثبت
برادبرن(32/0)،باشاخصرضایت از زندگی(57/0)وبا پرسشنامه افسردگی
بک(52/0-)محاسبه شد.
در پژوهشی که توسط علی پور وآگاه هریس(1386)به
منظور بررسی اعتبار وپایایی فهرست شادکامی اکسفورد(OHIآرگایل2001)اجرا
شد،نمونه ای متشکل از142 مرد و227 زن از بین کلیه کارمندان ودانشجویان ساکن
تهران با میانگین سنی 24سال و11ماه ودامنه سنی 18-53سال از مناطق
5،11،18،2شهر تهران (بر پایه چهار بخش غرب،مرکز،جنوب وشمال)وشهرستانهای
کرج،شهریار واسلامشهر انتخاب شدند.
افراد انتخاب شده فهرست شادکامی
آکسفورد،پرسشنامه شخصیتی آیزنک وفهرست افسردگی بک را تکمیل کردند.بررسی
همسانی درونی فهرست شادکامی آکسفورد نشان دادکه تمام 29گزاره این فهرست با
نمره کل همبستگی بالایی داشتند.آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر
با91/0بود.همبستگی پیرسون بین فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بک
وزیر مقیاس های برون گرایی ونورزگرایی پرسشنامه شخصيتي آيزنگ به ترتيب
برابر با48/0-،45/0و39/0-بود كه روايي همگرا و واگراي فهرست شادكامي
آكسفورد را تاييد مي كرد.نتايج تحليل عاملي با استخراج 5عامل:رضايت از
زندگي،حرمت خود،بهزيستي فاعلي،رضايت خاطر وخلق مثبت توانستند با ارزش ويژه
بزرگتر از 1در مجموع 7/49%واريانس كل را تبيين كنند.ميانگين نمره هاي
آزمودني هاي ايراني در فهرست شادكامي آكسفورد(07/42)با يافته هاي پژوهش
آرگايل(6/35=M)متفاوت بود.


تعدادی از سوالات این پرسشنامه :

1) الف-احساس شادی نمی کنم
2) الف-نسبت به آینده خوش بین نیستم.
3) الف-در حقیقت از هیچ جنبه ی زندگی ام راضی نیستم.
4) الف-احساس می کنم کنترل چندانی بر زندگی ام ندارم
5) الف-احساس می کنم زندگی ام چندان رضایت بخش نیست

دانلود پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه آماده شادکامی آکسفورد

پرسشنامه در مورد شادکامی آکسفورد

سوالات پرسشنامه شادکامی آکسفورد

طراحی پرسشنامه شادکامی آکسفورد

تحلیل و تفسیر پرسشنامه شادکامی آکسفورد

فرمتword پرسشنامه شادکامی آکسفورد

روایی

پا

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال