مبانی نظری و پیشینه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی بانک ها

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1) مقدمه. 10 بخش اول: بانکداری الکترونیک... 12 2-2) تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران. 12 2-3) تحولات بانکداری الکترونیکی.. 13 مبانی نظری و پیشینه بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی بانک ها

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند و افزایش وفاداری مشتری

بصورت فایل ورد همراه با منابع بخش اول:مبانی نظری.. 16 2-1 مقدمه. 16 2-2 وفاداری مشتری.. 17 2-2-1 تعاریفی از وفاداری مشتری.. 19 2-2-2 رویكردهای وفاداری مشتری.. 1 مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند و افزایش وفاداری مشتری

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و سیستم نوین بانکداری

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1- مقدمه.................................................................. 25 بخش اول- مبانی نظری بازاریابی..................... مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و سیستم نوین بانکداری

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1. مقدمه........................................................................ 12 2-2. کلیات RM............................... مبانی نظری و پیشینه بازاریابی رابطه مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV)